Участници

Residential forum 2022
8 юни 2022 | София, България

Арх. Здравко Здравков

председател на ПК по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство към НСОРБ